Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Het Licht” Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten (cursussen, workshops, bijeenkomsten en individuele sessies die door “Het Licht” Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling worden aangeboden. Voor de reizen en retraites, georganiseerd door “Het Licht”  gelden de algemene reisvoorwaarden.

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Inschrijven voor de cursussen, workshops en bijeenkomsten geschiedt door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website. Afspraken voor individuele sessies kunnen per telefoon of e-mail gemaakt worden.

2.2 De inschrijving voor de cursus, workshop en bijeenkomst is definitief door- en bevestiging van de ontvangst door Het Licht met een bedenktijd van 14 werkdagen. 

2.3 De cursussen, workshops en bijeenkomsten  worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cursist dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Het Licht geldt als datum van de annulering. 

Annulering blok- en trajectcursussen

3.2. Bij annulering van een blok- of trajectcursus (cursus bestaande uit meerdere dagdelen of meerdere blokken) tussen 28 en 7 dagen voor aanvang van de cursus, dient Het Licht daarvan schriftelijk in kennis te worden gesteld. Hierna zal Het Licht 80 % van de cursuskosten restitueren,

3.3 Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus wordt geen restitutie verleend. De annuleringsregeling geldt bij opgave per blok, per blok en bij opgave voor het gehele traject, per traject.

Annulering bijeenkomsten,workshops en individuele sessies

3.4 Bijeenkomsten, workshops en individuele sessies kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Daarna blijft het volledige tarief verschuldigd. Voor een individuele sessie betekent dat er een uurtarief in rekening wordt gebracht.

Onvoldoende inschrijvingen

3.5 Indien de cursus vanwege onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde, volledige kosten, na annulering terugbetaald. Over de annulering van de cursus wordt op zijn laatst 2 weken voor de aanvangsdatum besloten.

3.6 Het Licht behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de cursussen organisatorische wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de cursussen, workshops en bijeenkomsten worden voldaan op IBAN NL43 TRIO 0390113476 t.n.v. M.C. Mol-van Schagen. De betalingen voor de reizen worden voldaan op IBAN NL65INGB 0004565901

4.2 Op de factuur staat de datum waarop de factuur uiterlijk moet zijn voldaan.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cursist in verzuim. Het Licht behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cursist, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Het Licht heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden (afwezigheid door een coachingsreis daarbij inbegrepen) die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.2 Indien Het Licht besluit om het traject tussentijds of voortijdig te beëindigen worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de deelnemer gedaan. Eventuele vooruitbetalingen door de deelnemer worden binnen twee weken terugbetaald.

5.3 De met Het Licht gesloten overeenkomst leidt voor Het Licht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.4 Voor zover Het Licht voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is Het Licht uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

5.5 Het Licht heeft het recht om cursisten de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Het Licht als de cursist een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Het Licht en de cursist op te lossen. Officiële klachten kunnen schriftelijk of per email aan Het Licht kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de ontvangst van de klacht door Het Licht bevestigt te worden. De klacht dient door Het Licht binnen vier weken te worden afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de cursist binnen deze vier weken met toelichting in kennis gesteld. Het Licht geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Komt het onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, wordt de klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. Het Licht is aangesloten bij Solo Partners die voorziet in een onafhankelijke klantenfunctionaris en een  geschillencommissie. De geschillencommissie dient binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. De geschillencommissie dient de klacht binnen vier weken te hebben afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de cursist binnen deze vier weken met een toelichting in kennis gesteld. De geschillencommissie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.

6.5 De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Het Licht binnen twee weken afgehandeld.

6.6 Klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

6.7 Het indienen van een klacht ontslaat de cursist niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 De cursist verplicht zich tot geheimhouding van wat hij of zij in het kader van de cursus, workshop of bijeenkomst over andere deelnemers en hun (werk)situatie te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de cursus, workshop of bijeenkomst bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van deelname aan de cursus. Het Licht sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

7.2 Alle vragen met betrekking tot zaken van administratieve of organisatorische aard dienen door Het Licht binnen 7 dagen beantwoord te zijn. Vragen over inhoudelijke kwesties dienen door Het Licht binnen 14 dagen beantwoord te zijn, behoudens in vakantieperiodes. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt een ontvangstbevestiging gestuurd waar in tevens de verwachte verwerkingstijd wordt aangegeven.

7.3 Het Licht verwacht van cursisten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op het volgen van de cursus. Tevens verwacht Het Licht dat cursisten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de opleiding te volgen. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de cursus.

7.4 Het Licht sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde cursus, workshop, bijeenkomst of individuele sessie.

7.5 De begeleiding is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg, maar een aanvulling of ondersteuning. Ga bij klachten altijd naar een huisarts of specialist. Het Licht stelt geen medische diagnoses. 

7.6 Op de overeenkomst tussen Het Licht en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.

Heiloo, december 2022

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies