Privacy verklaring

Ik, Marion van Schagen, handelend onder de naam “Het Licht” Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling” (hierna te noemen: “Het Licht”), respecteer de privacy van al mijn cliënten, mijn mede-reizigers en de gebruikers van mijn site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. 

In deze privacy verklaring geef ik u heldere en transparante informatie over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • ik uw persoonsgegevens verwerk overeenkomstig het doel waarvoor deze aan mij zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u om uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Het Licht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die Het Licht organiseert.
 • om (met uw toestemming) u het wekelijkse Voedsel voor de Ziel per e-mail toe te kunnen sturen.
 • om (met uw toestemming) u per mail te informeren over activiteiten die Het Licht organiseert.

 

Uw persoonlijke gegevens:

De persoonlijke gegevens die Het Licht verwerkt zijn:

Voor de individuele sessies, cursussen en workshops:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • (en in geval er gebruik wordt gemaakt van een lunch of er dieetwensen zijn).

Deze gegevens worden gebruikt om u een nota te kunnen sturen, u te kunnen bellen als contact wenselijk is (denk aan het niet doorgaan van een cursus), om u een gericht cursusaanbod toe te kunnen sturen en om een aan uw wensen tegemoet komende lunch te kunnen verzorgen.

Deze gegevens worden opgenomen in de cliëntenlijst zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen begeleiding. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.

Voor het ontvangen van Het Voedsel voor de Ziel en mails over activiteiten van Het Licht:

 • naam
 • e-mailadres.

Deze gegevens worden opgenomen in de lijst Voedsel voor de Ziel zodat u iedere week dit Voedsel kunt ontvangen. Daarnaast ontvangt u mails over activiteiten die door Het Licht worden georganiseerd. U kunt zich op ieder moment uitschrijven door in de mail op de link Unsubscribe te drukken.

Voor de reizen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • kopie van uw paspoort of id-kaart waarop duidelijk aangegeven staat dat het een kopie betreft en waarbij het bsn-nummer en de foto onzichtbaar is gemaakt
 • de maatschappij waarbij de reisverzekering is afgesloten met het polisnummer
 • naam en telefoonnummer(s) van personen die gebeld kunnen worden in het geval van een calamiteit
 • dieetwensen
 • het reisschema
 • Verder wordt er tijdens de reizen foto- en videomateriaal gemaakt.

Deze gegevens worden verwerkt om u een nota te kunnen sturen, om contact te kunnen onderhouden over de reis en toekomstige reizen, om contact te kunnen opnemen met de verzekeringsmaatschappij en de thuisblijvers, indien er tijdens de vakantie iets met u gebeurt en u niet zelf in staat bent om contact op te nemen. De dieetwensen worden verzameld om u tijdens de reis te kunnen voorzien van voeding overeenkomstig uw dieetwensen. Het foto en videomateriaal wordt gemaakt als aandenken en wordt direct na afloop van de reis aan u en uw medereizigers toegestuurd.

De naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers worden opgeslagen in de cliëntenlijst, zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen begeleiding. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.

Communicatie

Als u Het Licht een e-mail stuurt leg ik de communicatie tussen ons vast door de e-mails – naar inzicht – te bewaren. 

Ik zal uw persoonlijke gegevens (inclusief beeldmateriaal van de reizen) zonder uw toestemming, niet publiceren op het web of in een andere vorm ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan mij heeft toevertrouwd. Door mij een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Het Licht gebruik van een derde partij voor:

 • de internet omgeving (webhosting en webmaster).
 • het verspreiden van Het Voedsel voor de Ziel en nieuwsbrieven
 • de administratie
 • het boeken van accomodaties, excursies en eventueel vervoerstickets (denk aan een bootovertocht).

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Het Licht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Voor de reizen betekent dat, dat de gegevens m.b.t. de reisverzekering en kopie paspoort of id-kaart direct na de reis vernietigt worden.

Beveiliging van de gegevens

Het Licht heeft passende technieken en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Het Licht van uw gegevens kennis kunnen nemen (denk bijv. aan de kok tijdens de stilteretraite die op de hoogte is van uw dieet), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.

Coockies

Het-licht.net maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat ik op basis daarvan de kwaliteit van mijn diensten kan verbeteren. Bij het raadplegen van mijn site wordt u hierop geattendeerd en wordt u gevraagd of u hiermee akkoord gaat. Door de cookies worden er verschillende advertenties getoond. Advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Het-licht.net heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Mijn privacy beleid is hier niet van toepassing op. Ik heb geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan mijn website of bij gebruik van sommige van de producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

– Internet Explorer
– Firefox
– Safari

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Onderaan dit document staan mijn contactgegevens. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Suggesties, klachten of vragen?

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over deze Privacy verklaring?

Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn:

Het Licht Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling 

Marion Mol-van Schagen

Zevenhuizerlaan 6

1851 MV  HEILOO

marion@het-licht.net

0610838062

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies